Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Dopuna Statuta

Na temelju članka 18. Zakona o udrugama («NN» br. 74/14) i članka 24. Statuta Planinarskog društva Obzova otok Krk od 10. rujna 2015. godine, na izvanrednoj sjednici održanoj 25. travnja 2016. godine u gradu Krku, Skupština Planinarskog društva «Obzova» otok Krk donijela je:

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA
PLANINARSKOG DRUŠTVA «OBZOVA» OTOK KRK
 
Članak 1.
U članku 2. u trećem retku iza riječi „udrugama“ umjesto točke dodaje se zarez i tekst; „Zakonu o sportu, Zakonu o volonterstvu i drugim relevantnim propisima.“
 
Članak 2.
U članku 3. dodaje se treći redak; „Društvo je član Hrvatskog planinarskog saveza (u daljnjem tekstu HPS)“. Redak broj 3 i redak broj 4, postaju redak broj 4 i redak broj 5.
 
Članak 3.
U članku 5. dodaje se zadnji stavak; „ Znak i naziv Društva može se koristiti i na drugim materijalima (zastava, naljepnica, značka, i sl.)“
 
Članak 4.
U članku 7., točka br. 1, dodaje se u zadnjem redku iza riječi „aktivnosti“ zarez umjesto točke i tekst; „osobito kod djece i mladeži.“
 
Članak 5.
U članku 8., u nastavku prve točke dodaje se tekst; „u RH i inozemstvu“, a u nastavku druge točke dodaje se tekst; „Održavanje, čuvanje, i obilježavanje penjališta i prilaznih puteva.
 
Članak 6.
Iza članka 8. dodaje se novi članak 8a.koji glasi:
Gospodarske djelatnosti Društva su:
Uređivanje planinarskih putova
Društvo može radi obavljanja gospodarskih djelatnosti osnovati trgovačko društvo, zadrugu, druge gospodarske subjekte, pri čemu uzajamne odnose uređuje ugovorom.
Društvo gospodarsku djelatnost može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni statutom, ali ih ne može obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.
Ako u obavljanju gospodarskih djelatnosti Društvo ostvari višak prihoda nad rashodima, on se može upotrijebiti isključivo za ostvarenje ciljeva Društva utvrđenih Statutom.
 
Članak 7.
U članku 11., u prvom stavku iza riječi „sekcije“ dodaje se zarez umjesto točke i tekst; „osobito Vodičku sekciju, Markacističku sekciju, Sekciju čuvara planinske prirode. Vodičku sekciju čine Vodiči društvenih izleta, članovi Društva osposobljeni za stručno organiziranje i na volonterskoj osnovi vođenje izleta za članove Društva.
Markacističku sekciju čine Markacisti, članovi Društva koji dobrovoljno obavljaju zadaće u izgradnji, uređenju, održavanju i označavanju planinarskih putova.
Sekciju čuvara planinske prirode čine Čuvari planinske prirode, članovi Društva čija je zadaća zaštita, očuvanje, unapređenje i vrednovanje planinske prirode i čovjekove okoline.“
 
Članak 8.
Iza članka 12. dodaje se novi članak 12a.koji glasi:
Radom Odsjeka rukovodi Upravni odbor Odsjeka.
Upravni odbor Odsjeka održava sjednice prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Prije sjednice Skupštine Društva, Upravni odbor Odsjeka razmatra rezultate rada i donosi plan rada za naredni mandatni period. Izvješće o radu dostavlja Upravnom odboru Društva.
Odsjek radi na temelju pravilnika o radu Odsjeka koji mora biti usklađen sa Statutom Društva, a potvrđuje ga Upravni odbor Društva.
 
Članak 9.
U članku 13., dodaje se treća točka: „ na mrežnim (web) stranicama Društva i na društvenim mrežama.“
 
Članak 10.
U članku 14., u prvom stavku iza riječi „osoba“ dodaje se zarez umjesto točke i tekst; „koja rekreativno ili natjecateljski sudjeluje u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti društva.
 
Članak 11.
Članak 15. mijenja se i glasi; „Popis članova vodi Tajnik Društva. Popis članova vodi se u pisanom i elektroničkom obliku, a obavezno mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu.“
 
Članak 12.
U članku 19., u prvom stavku dodaje se zarez umjesto točke i tekst; „osim ako Skupština većinom glasova ne odluči drugačije.
 
Članak 13.
Članak 21., mijenja se i glasi:
Skupština Društva odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama. Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti za to ovlašćuje dopredsjednika. Ukoliko predsjednik nije u mogućnosti dati navedeno ovlaštenje, isto može učiniti Upravni odbor. Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izvanredne i izborne. Sjednice Skupštine saziva predsjednik na vlastitu inicijativu ili na pisani zahtjev Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 1/3 članova Društva. Zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine mora sadržavati prijedlog dnevnog reda i pisano obrazloženje za održavanje sjednice skupštine. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine Saveza postavljenog u skladu s odredbama ovog Statuta, predlagatelj može sam sazvati traženu sjednicu Skupštine. Izborne sjednice Skupštine održavaju se svake dvije (2) godine. Izbornim sjednicama Skupštine predsjedava tročlano radno predsjedništvo koje se bira između članova Skupštine. U radno predsjedništvo ne mogu biti birani kandidati za predsjednika Društva. U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu saziva zadnja osoba koja je bila ovlaštena za zastupanje i kao takva upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članova Društva koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva. Izvanredna sjednica Skupštine je sjednica koja se saziva u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka ili radi izvanrednih okolnosti u radu Društva.”
 
Članak 14.
Iza članka 21. dodaje se novi članak 21a.koji glasi:
„ Sjednice Skupštine sazivaju se pismenim ili elektroničkim putem najkasnije sedam (7) dana prije održavanja sjednice.“
 
Članak 15.
Članak 23., mijenja se i glasi; „Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
Ako u zakazano vrijeme početka rada Skupštine nije prisutna natpolovična većina članova, pričekat će se 20 minuta i nakon toga sjednica Skupštine se održava uz nazočnost najmanje 20% članova Skupštine.
Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.“
 
Članak 16.
U članku 24., točka br. 2 mijenja se i glasi; „Usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune, statut mora biti usklađen sa Statutom Hrvatskog planinarskog saveza.“
 
Članak 17.
U članku 24., iza točke broj 12 dodaje se nova točka broj 13 koja glasi: „ bira člana Društva za Predstavnika u Skupštini HPS-a.“ U istom članku stavci broj 13,14,15,16,17,18,19,20, postaju stavci broj 14,15,16,17,18,19,20,21.
 
Članak 18.
Iza članka 25. dodaje se novi članak 25a.koji glasi:
Član Društva može biti predstavnik u Skupštini HPS-a. Predstavnik je osoba:
* koja je starija od 18 godina i potpuno je poslovno sposobna,
* koja nema prepreke iz članka 13. i članka 46. stavka 5. Zakona o sportu,
Predstavnici u Skupštini HPS-a, biraju se većinom glasova na sjednici Skupštine Društva na mandat od četiri (4) godine.
Predstavnici u Skupštini HPS-a za svoj rad odgovorni su Skupštini i Društvu čiji su predstavnici.
U slučaju spriječenosti predstavnika u Skupštini da sudjeluje na sjednici Skupštine, nadležno tijelo Društva može na temelju pisane odluke, imenovati zamjenika za tu sjednicu.
 
Članak 19.
U članku 26., u trećem stavku mijenja se tekst: „Mandat članova Upravnog odbora traje tri (3) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“ s tekstom: „Mandat članova Upravnog odbora traje dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“
 
Članak 20.
U članku 29., u prvom stavku mijenja se tekst: „Mandat članova Nadzornog odbora traje 3 godine.“s tekstom: „Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“
 
Članak 21.
U članku 30., u prvom stavku mijenja se tekst: „Sud časti sastoji se od predsjednika i 2 člana s mandatom od 3 godine, s mogućnošću ponovnog izbora.“,
s tekstom: „Sud časti sastoji se od predsjednika i 2 člana s mandatom od dvije (2) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.“
 
Članak 22.
U članku 31., mijenja se tekst: „Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od tri (3) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“,
s tekstom: „Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“
 
Članak 23.
U članku 32., mijenja se tekst: „Tajnika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od tri (3) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“,
s tekstom: „Tajnika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“
 
Članak 24.
U članku 33., mijenja se tekst: „Blagajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od tri (3) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“,
s tekstom: „Blagajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“
Izmjene i dopune statuta stupaju na snagu danom donošenja.